ครม.ให้ สคช.นำร่างยุทธศาสตร์ชาติกลับไปรับฟังความเห็น

ครม.มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้ สคช.นำกลับไปรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำมาเสนอ ครม.ภายใน 5 มิ.ย.นี้

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติฉบับปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายดนุชา กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ร่างยุทธศาสตร์ชาติไว้ 6 ด้าน ประกอบ 1.ด้านความมั่นคงคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

นายดนุชา กล่าวอีกว่า หากคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนข.) พิจารณา โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ประมาณเดือนกรกฎาคม จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำร่างยุทธศาตร์ชาติขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อรอการประกาศใช้ต่อไป.-สำนักข่าวไทย